Τεχνική Εταιρεία ΚΤΙΖΗΝ

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη για:

  • Οικονομοτεχνική μελέτη της επένδυσης.
  • Διαδικασίες αδειοδότησης.
  • Προμήθεια εξοπλισμού.
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία.
  • Υπηρεσίες τηλεμετρίας.
  • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών. Συμπεριλαμβάνονται συστήματα tracker και υποσταθμοί μέσης τάσης.

Η τεχνική εταιρεία KTIZHN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στα πεδία της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων.